dimarts, 19 de gener de 2021

La moratòria d'hipoteques a deutors vulnerables es podrà sol·licitar fins al 3 de maig

|

Els deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència del coronavirus podran sol·licitar a el menys des de dijous, i fins a 15 dies després de la fi de la vigència del reial decret llei de mesures extraordinàries pel Covid-19, el proper 3 de maig, una moratòria en el pagament de el préstec amb garantia hipotecària per a l'adquisició del seu habitatge habitual. Mentrestant, l'entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies des de la realització de la sol·licitud.


Així s'estableix en el reial decret llei de mesures extraordinàries, publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que estableix que les sol·licituds de moratòria a les hipoteques podran presentar-se des del dia següent a l'entrada en vigor de la norma , el que suposa que es podran sol·licitar des d'aquest dijous, ja que la norma entra en vigor aquest mateix dimecres.


A més, assenyala que els deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat poden sol·licitar del creditor la moratòria en el pagament de el préstec fins a 15 dies després de la fi de la vigència del reial decret llei. Atès que la vigència de la norma és d'un mes, prorrogable en funció de la prolongació de l'Estat d'alarma, els deutors podran sol·licitar la moratòria fins al pròxim 3 de maig.


Les mesures previstes s'aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor es trobi en determinats supòsits de vulnerabilitat econòmica i igualment als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions.


Els fiadors, avaladors i hipotecants no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica poden exigir que l'entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, sense perjudici de l'aplicació a aquest, si és el cas, de les mesures previstes en el Codi de Bones pràctiques, abans de reclamar-los el deute garantit, tot i que en el contracte hagin renunciat expressament al benefici d'excussió.


La signatura d'hipoteques sobre habitatges es dispara a l'agost un 24% i encadena tres mesos d'ascensosACREDITACIÓ DE CONDICIONS


Els deutors hauran d'acreditar davant l'entitat creditora les seves circumstàncies de vulnerabilitat mitjançant la presentació, en cas de situació legal de desocupació, del certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació, mentre que en cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Tributària o l'òrgan competent sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.


També han d'informar sobre el nombre de persones que habiten l'habitatge a través del llibre de família o document acreditatiu de parella de fet; el certificat d'empadronament relatiu als empadronats a l'habitatge, amb referència a el moment de la presentació i als 6 mesos anteriors i la declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.


Pel que fa a la titularitat dels béns, hauran de lliurar una nota simple del servei d'índexs de el Registre de la Propietat dels membres de la unitat familiar; les escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària; i la declaració responsable del deutor sobre el compliment dels requisits exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients.


Un cop realitzada la sol·licitud de la moratòria, l'entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies i, una vegada concedida la moratòria, l'entitat creditora comunicarà al Banc d'Espanya la seva existència i durada a efectes comptables i de no imputació de la mateixa en el còmput de provisions de risc.


La sol·licitud moratòria comportarà la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa i la consegüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari.


Durant el període de vigència de la moratòria l'entitat creditora no pot exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d'interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es meriten interessos.


INTERESSOS MORATÒRIES I APLICACIÓ INDEGUDA


En tots els contractes de crèdit o préstec garantits amb hipoteca immobiliària en què el deutor es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica pràctiques i acrediti davant l'entitat que es troba en aquesta circumstància, no es permetrà l'aplicació d'interès moratori pel període de vigència de la moratòria. Aquesta inaplicabilitat d'interessos no serà aplicable a deutors o contractes diferents dels regulats.


Pel que fa a les conseqüències de l'aplicació indeguda pel deutor de les mesures per a la reestructuració del deute hipotecari immobiliària, la norma estableix que el deutor d'un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que s'hagués beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits, serà responsable dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de flexibilització, sense ser inferior al benefici indegudament obtingut.


També incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntària i deliberadament, busqui situar o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d'obtenir l'aplicació d'aquestes mesures, corresponent l'acreditació d'aquesta circumstància a l'entitat amb la qual tingui concertat el préstec o crèdit.


SUPÒSITS DE VULNERABILITAT


Entre els supòsits de vulnerabilitat econòmica contemplats s'inclou que el deutor hipotecari passi a estar en situació d'atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes, així com que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, determinats límits.


Aquests són, amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples anual de catorze pagues (Iprem); aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'Iprem per cada fill a càrrec a la unitat familiar.


L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'Iprem per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental o 0,1 vegades per cada persona major de 65 anys.


En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l'Iprem, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.


Està previst també que en el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Per malaltia greu que incapaciti la persona o al seu cuidador a realitzar una activitat laboral el límit previst serà de cinc vegades l'Iprem.


També que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar, o una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l'esforç de la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per a el menys 1,3, i que s'ha produït una caiguda de vendes de al menys del 40%.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH