dissabte, 24 de octubre de 2020

Per què a Viladecans una única empresa guanya tantes adjudicacions públiques?

|


ajuntament de ViladecansCatalunyaPress .- Només ens hem remuntat a la documentació de les Juntes de Govern Local de 2008 encara que aquesta empresa o conglomerats d'empreses feia alguns anys més que havia començat a treballar amb l'Ajuntament de Viladecans. Però observant les concessions de set anys, qualsevol pot adonar-se que l'empresa dirigida pel militant del PSC de Viladecans, Ricardo Campàs, Iniciatives i Programes i la seva filial Itinere Serveis Educatius han estat gairebé omnipresents en els concursos de gestió d'equipaments i serveis a l'Ajuntament de Viladecans. La pregunta que ens fem és: Per què?


Per què una sola empresa, Iniciatives i Programes, a dia d'avui, gestiona totes les llars d'infants públiques de Viladecans? Per què a més la seva personal gestiona l'Ateneu Pau Picasso, l'Ateneu Can Batllori i Can Xic? ¿I també Can Calderón? ¿I els programes educatius de tots els Centres Oberts? ¿I la gestió de tots els Casals de la Gent Gran i seva dinamització? A més de ser l'empresa a la qual se li adjudica la consultoria del seguiment del Pla Estratègic d'actuació municipal, donar suport a l'oficina d'escolarització, etcètera, etcètera...


És un sense sentit, que una sola empresa pugui dur a terme tots i cadascun d'aquests encàrrecs, sense que cap altra pugui fer-ho, en un acte de monopolització de serveis amb càrrec a les arques públiques d'aquest Ajuntament de Viladecans. És tan incomprensible i alhora tan cridaner, que gairebé s'assembla al paper que exerceix Google a internet. Davant tal aplec d'encàrrecs un es pregunta ¿quant li costa als pressupostos municipals aquest monopoli local? De veritat, ¿és l'única empresa a tot Catalunya que té la capacitat per gestionar totes aquestes coses? ¿De debò?


El cas és que, si repassem any per any, les adjudicacions concedides a Iniciatives i Programes, per quin concepte i import, estem convençuts que agrupats els contractes, al final la xifra al cap de 7 anys, superarà amb escreix la facturació de moltes de les SL de Viladecans, i sorprendrà més d'un. Comencem?


2008, un any molt sucós per Iniciatives i Programes


El 14 de gener de 2008, data en la que constitueix la primera acta d'aquest any, la Junta de Govern local en el seu acord número 17 proposa aprovar el "contracte de consultoria i assistència de seguiment del Pla estratègic de Viladecans i el Pla d'Actuació Municipal en procediment negociat sense publicitat i aprovar les clàusules de l'esmentat contracte amb l'empresa Iniciatives i Programes SL (per només aquest any 2008) ". Anteriorment se'ls va demanar pressupostos a Gallet i Associats Info, Iniciatives i Programes SL i Prodesc SL. Però el pressupost que millor va interessar a l'Assessor de Polítiques Municipals de l'Àrea d'Alcaldia, el socialista, Cristóbal Avilés, espòs, al seu torn, de la regidora socialista, Gisela Navarro, va ser curiosament el de l'empresa del militant socialista, Ricardo Campàs, Iniciatives i Programes SL, per un import de 13.900 euros amb el beneplàcit de la proposta formulada per la llavors tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Economia i Gestió Interna, la socialista María Salmerón. Curiós, oi? I aquesta partida quedo consignada segons indica la pròpia interventora municipal en la partida d'aquest mateix any a compte de "desenvolupament de participació ciutadana".Tot i que encara hi ha més, així que asseguin-se còmodes. Lean amb tranquil·litat, perquè en aquesta mateixa acta d'aquesta mateixa Junta de Govern local, en el seu acord nombre 19, es va aprovar el "expedient administratiu i l'adjudicació" també pel "procediment negociat sense publicitat" del contracte administratiu en favor de, Iniciatives i Programes, SL, de "consultoria i assistència per al suport i reforç al desenvolupament de l'oficina d'escolarització (OME) de Viladecans" per a aquest 2008 per un import de 28.000 euros. Per a aquesta adjudicació es va sol·licitar pressupostos a CISEC, Iniciatives i Programes SL i la filial d'aquesta empresa, Itínere Serveis Educatius, SL. Perquè sí, Itínere Serveis Educatius, Sl tot i ser una filial d'Iniciatives i Programes SL ha presentat nombrosos pressupostos tant en concursos com en procediments negociats sense publicitat competint amb la seva empresa mare, per així poder complir, entenem que èticament fraudulentament, amb els tres pressupostos "preceptius" que han de presentar-se davant qualsevol administració. 


L'import d'aquesta adjudicació es va carregar a la partida de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Curiosament es va nomenar com a responsable per part de l'Ajuntament de Viladecans, per a la comprovació i vigilància correcta d'aquest contracte a la Sra. Rosa Gallardo, en aquells dies Cap del Departament d'Educació de l'Àrea de Serveis Personals d'aquest Ajuntament, però que segons nota del Registre Mercantil 60870 va ser cessada com a apoderada d'Iniciatives i Programes al febrer del 2001. Una cosa que segurament seria legal en 2008 però que no passaria un test bàsic d'ètica, perquè es va posar a vigilar el compliment d'un contracte públic a una extreballadora d'aquesta empresa.


En l'acord número 30 de aquell 14 de gener de 2008, a Iniciatives i Programes li va tocar "la grossa" al adjudicar la "contractació administrativa" per descomptat per "procediment negociat sense publicitat" del "contracte de consultoria", i ja van tres , "d'assistència per a la prestació de suport als treballs de coordinació dels consells de districte i de participació ciutadana de Viladecans" per import de 22.800 euros. Per tal adjudicació, es va demanar pressupostos a empreses els noms comencessin a ser-los familiars als lectors d'aquest article: Gallet i Associats Serveis Informació, Iniciatives i Programes i la seva filial, Itínere, Serveis Educatius Sl. I així tot quedava a casa, perquè l'Administrador d'Itinere Serveis Educatius SL, Mario Granados era apoderat també a Iniciatives i Programes SL pel que cap la possibilitat que els dos pressupostos presentats davant l'Ajuntament ho fes la mateixa persona, per allò d'estalviar costos interns i lògica empresarial. Aquesta adjudicació es va carregar a la partida de Gestió d'Oficines de Districte del pressupost del 2008 atenent a la proposta formulada per un altre cop? la tinenta d'alcalde d'Economia i Gestió Interna, la socialista María Salmerón.


Pel que en una sola junta de Govern local de Viladecans, conformada per l'equip de govern, amb tinents d'alcalde del PSC i d'Iniciativa (com David Massana i José Luis Atienza) i sense acabar el mes de gener, van adjudicar a Iniciatives i programes i gràcies a tres procediments negociats sense publicitat 64.800 euros d'un cop de ploma i "sense passar pel ple municipal".


Deu dies després el 28 de gener de 2008 la mateixa Junta de Govern Local va prorrogar per 10 mesos, de gener a octubre de 2008, el contracte de prestació de "serveis d'informació, conscienciació i orientació al civisme del municipi de Viladecans" d'acord amb el plec de condicions que permetia el mateix contracte i incrementant el preu en un 4,2% per la pujada de l'IPC per un import total de 200.841,59 euros. Imputant tal despesa a la partida de l'Ajuntament d'Acció Cívica.


Amb el que a l'acabar gener de 2008 l'equip de Govern local sense passar pel Ple Municipal, ja havia adjudicat un muntant de 265.641,59 euros a l'empresa del militant socialista, Iniciatives i Programes, SL. Déu n'hi do!


Posteriorment l'11 de febrer de 2008, la mateixa Junta, presidida per l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, en el seu acord número 38 va aprovar la pròrroga del "contracte administratiu especial" de prestació del "servei d'informació i conscienciació cívica del municipi de Viladecans" que s'havia adjudicat el 26 de febrer de l'any anterior (2007) a Iniciatives i Programes per un import de 192.746,25 euros un any més.


I el 25 de febrer de 2008 a petició de la cap del Departament d'Educació, Rosa Gallardo, la junta de govern local en el seu acord número 27, també va aprovar l'adjudicació del "contracte menor especial" per al "assessorament i acompanyament dels alumnes en el desenvolupament del programa de transició escola treball "per al primer semestre del 2008 a Iniciatives i Programes per valor de 10.200 euros havent presentat pressupostos les empreses E3 Psicologia i Logopèdia, SCP, Iniciatives i Programes i Prodesc Sl.. En aquest cas va ser el informe de la ja esmentada Rosa Gallardo, com Cap del Departament d'Educació la que va considerar que l'empresa que havia de portar-se aquest concurs, era per la seva oferta econòmica, el seu ex empresa, Iniciatives i Programes SL. I per si no fos poc, l'equip de govern local, va aprofitar l'ocasió per nomenar la pròpia Rosa Gallardo com a responsable, en nom del propi Ajuntament de Viladecans, de comprovar i vigilar el correcte compliment d'aquest contracte. Aquest import es va carregar segons l'informe de la interventora en la partida de Servei Local Garantia Social del pressupost del 2008.


Per arrodonir "la gesta" en la mateixa junta, però en el seu acord nombre 33, també es va aprovar mitjançant "contracte menor" l'adjudicació a Iniciatives i Programes de la "consultoria i assistència per a la impartició de l'acció formativa en especialitat d'ajudant de cuina dins dels itineraris d'inserció sociolaboral "per un import de 7.480 euros, ja que el Departament de Treball de la Generalitat havia concedit una subvenció per a tal fi i l'Ajuntament manifestava que no tenia mitjans personals per cobrir les necessitats que figuraven en aquest contracte.


Per tant, si en el mes de gener se li havien adjudicat contractes per valor de 265.641,69 euros a aquesta única empresa amb oficines a Viladecans. Al febrer la mateixa empresa es portaria adjudicacions per valor de 210.426,20 euros. Fent possible que en tan sols dos mesos del 2008, Iniciatives i Programes SL, ingressés en el seu compte explotació de les arques municipals de Viladecans un total de 476.067,89 euros. I això, quan el 2008 no havia fet més que començar.


Seguim, el 7 abril 2008 Iniciatives i Programes ingressa 200.012,18 euros més, en aconseguir per l'acord 38 de la Junta de Govern Local, el contracte "administratiu especial" per al desenvolupament de programes municipals de tots els centres oberts de Viladecans (Sant Jordi, Montserratina i Can Palmer) durant dos anys. Aquesta quantitat es consigna sobre les partides de Gestió de Centres Oberts dels exercicis, 2008, 2009 i 2010. Ja que el contracte s'iniciaria el 15 d'abril del 2008 e finalitzaria el 15 d'abril de 2010.


Més tard, per l'acord número 39 se li adjudica el contracte "administratiu especial" de "desenvolupament del projecte de mediació sociocultural amb la població magribina" per un import de 42.850 euros gràcies als informes favorables de la cap del Departament de Serveis Socials i el vist i plau de la Directora de Serveis de l'Àrea de Serveis Personals, que en aquesta ocasió no van valorar criteris econòmics, ja que el competidor d'aquesta empresa l'Associació (PROBENS) va fer l'oferta més econòmica, 40.000 euros, de manera que els contribuents es haguessin estalviat 2.850 euros, però que es va quedar amb les ganes. Aquesta despesa es va carregar a la partida de Serveis amb Col·laboració de dos exercicis, el del 2008 i el del 2009. I va ser a la pròpia Ana María Guijarro, cap del departament de Serveis Socials de l'Àrea de Serveis Personals a qui se li va encomanar la vigilància del compliment d'aquest contracte.


Si tornem als acords d'aquesta Junta Local d'abril, al número 40 ens trobem que Iniciatives i Programes SL, també va engrossir el seu compte d'explotació en 105.486,11 euros més en guanyar també el contracte administratiu de consultoria "per a la gestió i coordinació tècnica del servei d'ocupació de Can Calderón" per un any (del 15 d'abril de 2008 al 15 d'abril de 2009) aquesta vegada a càrrec de la partida de Serveis d'Ocupació Cofinançats dels exercicis 2008 i 2009.


I sense moure'ns de tan "miraculós mes", el 21 d'abril de 2008 i gràcies a l'acord número 32 del govern local, Iniciatives i Programes i per la petició consensuada de l'empresa i la directora de l'Àrea de Serveis Personals s'arriba a la conclusió que es "necessitava un reforç per a dur a terme les activitats de dinamització de la gent gran de Viladecans", per la qual cosa es va proposar una ampliació del contracte de 4.412,68 euros que es sumaven als 65.000 euros que ja s'estaven pagant per aquest servei per ampliar el mateix 4 mesos més (de maig a setembre del 2008). Aquest increment es va carregar en 2008 sobre la partida de dinamització de gent gran.


A més en l'acord número 33 es va contractar novament a Iniciatives i Programes mitjançant un contracte "menor de consultoria" perquè impartís l '"acció formativa en aquesta especialitat de poli-manteniment d'edificis i equipaments urbans en el marc d'Itineraris d'Inserció Soci laborals ( RMI) per un import de 5.415 euros per 102 hores de formació amb càrrec a la partida 1621.3220.2276 del pressupost del 2008.


Resumint que si entre gener i febrer, Iniciatives i Programes es va adjudicar amb càrrec a les arques municipals un total de 476.067,89 euros, a l'abril es va adjudicar contractes per valor de 358.175,97 euros. Acumulant fins a l'abril llavors uns ingressos, només de l'Ajuntament de Viladecans, de 834.243,86 euros.


Però això no acaba aquí, perquè el 15 de setembre de 2008 mitjançant una adjudicació definitiva, l'empresa de Ricardo Campà, aconsegueix 47.766 euros per desenvolupar actuacions de programes educatius per a educació secundària i no obligatòria a Viladecans amb càrrec a la partida 1350-4221- 2264 dels pressupostos del 2008 i 2009.


Total que a finals de setembre Iniciatives i Programes SL, ja tenien entre els seus ingressos 882.009,86 euros provinents de l'Ajuntament de Viladecans. Però va quedar la cosa així?


Doncs no, perquè per arrodonir aquest "bon any" de contractes a Viladecans, el 13 d'octubre de 2008 a l'acord nombre 33, el govern local va aprovar una modificació d'un contracte fet a Iniciatives i Programes, per reforçar el servei que es prestava a Can Calderón per un import de 18.662,56 euros, per augmentar en 36 hores setmanals la prestació durant els propers 6 mesos. I en el seu acord 38 també es recollia l'adjudicació provisional de "serveis de docència per a la impartició del curs d'auxiliar de muntatge d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas" de 859 hores per import de 41.085 euros amb càrrec a pressupostos del 2008 a Serveis de Formació Cofinançats.


El 10 de novembre se'ls va contractar "provisionalment", a més i mitjançant l'acord número 29 "negociat i sense publicitat" per a la impartició d'una altra activitat formativa de suport a itinerari d'Inserció Sociolaboral (RMI) de 497 hores per valor de 23.548 euros , amb càrrec als pressupostos del 2008 i 2009 i contra la partida de Serveis de Formació Cofinançats. I en l'acord número 32 se'ls va prorrogar el contracte de gestió dels programes de dinamització de Gent Gran de Viladecans, per un any més, 2009, per un total de 65.000 euros amb càrrec al Programa de dinamització de Gent Gran. Mentrestant, al número 35 se'ls prorrogava, al seu torn, el contracte "administratiu especial" per a la prestació del servei "del Pla jove del departament de joventut de l'Ajuntament de Viladecans" durant 6 mesos per un import de 88.500 euros a imputar a la partida de Gestió Oficina Pla Jove de Viladecans.


Posteriorment el 24 de novembre d'aquest mateix any i en el seu acord nombre 34, se li adjudicava a Iniciatives també "provisionalment" la gestió i dinamització de l'Ateneu de Can Batllori durant un any i per import de 111.200,71 euros.


I mitjançant l'acord número 36 el contracte administratiu de serveis "de gestió i dinamització de la xarxa de casals de barri de Viladecans. Què incloïa el Casal d'Alba Rosa, Casal del Barri de Sales i el Casal Hispanitat per un import total de 312.781 euros durant els propers quatre anys. Sí, han llegit bé, quatre anys. Nomenant al Sr. Xavier Campón militant socialista, llavors Cap de Cultura de l'Ajuntament com a encarregat del seguiment del compliment d'aquest contracte. Un responsable que curiosament en 1995 va ser l'administrador únic d'una Unió Temporal d'Empreses (UTE) conformada per Iniciatives i Programes SL i Gestió Cultural Exit SL que va ser donada de baixa l'11 de novembre de 1997 i que va tenir el seu domicili social a Viladecans, facturant al seu dia segons el registre mercantil, de l'ordre de 134.214,68 euros. I és que la vida és un mocador, ia Viladecans pel que hem vist fins ara els mocadors s'ajunten que és una delícia.


A més en l'acord nombre 38 es va prorrogar el contracte de "consultoria i assistència per a la prestació de suport a l'oficina municipal d'escolarització (OME) per a un any més (2009) per un import de 28.000 euros, amb l'ex apoderada d'Iniciatives i Programes , Rosa Gallardo com controladora del compliment d'aquest acord, novament.


Per acabar l'any, el 22 de desembre de 2008 la junta de govern local, si acord número 27 s'aprova definitivament el contracte de gestió de Can Batllori, ja saben aquest que li va costar a les arques de l'ajuntament de Viladecans ni més ni menys de 111.200, 71 euros a favor, com no!, d'Iniciatives i Programes. I també passa a ser definitiva l'adjudicació en el seu acord 28 del contracte de gestió i dinamització dels casals de barri per import de 312.781 euros per a Iniciatives i Programes.


Total que entre els mesos d'octubre i novembre de 2008, Iniciatives i Programes, va augmentar la seva facturació gràcies a la generositat del govern municipal, de PSC i ICV a 688.777,27 euros. Quina ganga!


Resumint, per no avorrir-los: El 2008, Iniciatives i Programes es va endossar mitjançant contractes majors i menors un total de 1.523.021,10 euros que traslladat al pressupost d'aquest mateix 2008, suposa el 2,49% d'aquest pressupost. Una xifra gens menyspreable i singular en un sol exercici fiscal i amb tan sols el client: Ajuntament de Viladecans. Què els sembla? Interessant, oi? Doncs no perden detall perquè queden més capítols sobre aquest escandalós assumpte del que els continuarem informant, detalladament.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH