Aquestes són totes les mesures de l'estat d'alarma

|


El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les principals mesures, d'aplicació a tot Espanya.Personal
Article 1.Declaració de l'Estat d'Alarma. 


A l'empara del que disposa l'article 4, apartat b), de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, es declara l'Estat d'Alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.


Article 2.Àmbit territorial. 


La declaració d'Estat d'Alarma afecta tot el territori nacional.


Article 3. autoritat competent.

1. A l'efecte de l'Estat d'Alarma, l'autoritat competent serà el Govern.

2. Per a l'exercici de les funcions previstes en aquest Reial decret, sota la superior direcció de President de Govern, seran autoritats competents delegades, en les seves respectives àrees de responsabilitat:

a) La titular del Ministeri de Defensa.

b) El titular del Ministeri de l'Interior.

c) El titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

d) El titular del Ministeri de Sanitat.

Així mateix, en les àrees de responsabilitat que no recaiguin en la competència d'algun dels titulars anteriors, és autoritat competent delegada titular del Ministeri de Sanitat.

3. Els ministres designats com a autoritats competents delegades en aquest Reial decret queden habilitats per a dictar els acords, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessaris per garantir els corresponents serveis, ordinaris o extraordinaris, en ordre a la protecció de persones, béns i llocs, mitjançant l'adopció de qualsevol de les mesures previstes a l'article 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc.

Els actes, disposicions i mesures a què es refereix l'apartat anterior es poden adoptar d'ofici la sollicitud motivada de les autoritats autonòmiques i locals competents, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas. Per a això, no serà necessària la tramitació de procediment administratiu.

4. Durant la vigència de l'Estat d'alarma, queda activat el Comitè de situació previst en la disposició addicional primera de la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional, com a òrgan de suport a Govern com autoritat competent.


Article 4. Collaboració amb les autoritats competents.

1. Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de titular del Ministeri de l'Interior, als efectes d'aquest Reial decret, en tot el que necessari per a la protecció de persones, béns i llocs poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

2. Els agents de l'autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per comprovar i, si escau, impedir que es portin a terme els serveis i activitats suspeses en aquest Reial Decret, llevat les expressament exceptuades. Per a això, poden dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s'estiguin duent a terme.

Amb aquesta finalitat, la ciutadania té el deure de collaborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions.

3. En aquelles comunitats autònomes que compten amb cossos policials propis, les Comissions de Seguiment i Coordinació previstes en les respectives Juntes de Seguretat, han d'establir els mecanismes necessaris per assegurar que assenyalen els dos apartats anteriors.

4. Els serveis d'intervenció i assistència a emergències de protecció civil definits en l'article 17 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, actuaran sota la dependència funcional de titular del Ministeri de l'Interior.

5. Per a l'eficaç compliment de les mesures incloses en el present Reial decret, les autoritats competents poden requerir l'actuació de les Forces Armades, de conformitat amb el que preveu l'article 15.3 de la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la Defensa Nacional.


Article 5. Gestió ordinària dels serveis.

Cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma i sense perjudici del que estableix els articles 3 i 4.

Article 6. Limitació a la llibertat de circulació.

1. Durant la vigència de l'Estat d'Alarma dels ciutadans únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres sanitaris.

c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn a el lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada.

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

3. En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

4. El titular del Ministeri de l'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'pronom relatiu, etc.---#------#---adoptin d'ofici s'informarà">adoptin d'ofici s'informarà prèviament amb les administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

Article 7. Requisits temporals i prestacions personals obligatòries.

1. De conformitat amb el que disposa l'article 11 b) de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, les autoritats competents poden acordar, d'ofici a sollicitud de les comunitats autònomes o de les entitats locals, que es practiquin requises temporals de tota mena de béns necessaris per al compliment dels fins que preveu aquest reial decret, en particular per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics i essencials. Quan la requisa s'acordi d'ofici, s'informarà prèviament a l'Administració autonòmica o local corresponent.

2. En els mateixos termes es pot imposar la realització de prestacions personals obligatòries imprescindibles per a la consecució dels fins d'aquest Reial decret.

Article 8. Mesures de contenció en l'àmbit laboral

Els ocupadors, tant públics com privats, estan obligats a facilitar mesures que permetin la prestació laboral o funcionarial dels empleats per mitjans no presencials sempre que això sigui possible.

Article 9. Mesures de contenció en l'àmbit educatiu

Queden suspesa l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament, inclosos en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que sigui possible.

Article 10. Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial.

1. S'estableix la suspensió de l'obertura a públic dels locals i establiments que s'incorporen en l'annex I d'aquest Reial decret, així com qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

2. La permanència en els establiments comercials l'obertura pronom relatiu, etc.---#------#---estigui permesa ha">estigui permesa ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en Si no, potser cal dir: "els mateixos
establiments".---#---els mateixos establiments---#---els propis establiments---#---https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall&input_cercar=mateix&numPagina=1&database=FITXES_PUB&idFont=11971&idHit=11971&tipusFont=Fitxes+de+l%27Optimot&numeroResultat=2&databases_avansada=&categories_avansada=&clickLink=detall&titol=%27propi%27+o+%27mateix%27%3F+%2F+Nova+gram%E0tica&tematica=&tipusCerca=cerca.fitxes">els propis establiments. En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

Article 11. Mesures de contenció referides a establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració i altres addicionals.

1. Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les installacions culturals i artístiques i les activitats esportives i de lleure recollits en l'Annex I d'aquest Reial decret.
 plena.Es suspenen així mateix les activitats d'hostaleria i restauració relacionades en l'Annex I d'aquest Reial decret. Les cafeteries i restaurants romandran tancats al públic, podent prestar exclusivament serveis de lliurament a domicili.

3. Queden suspeses així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.

Article 12. Mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses.

L'assistència als llocs de culte i les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l'adopció de mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells de almenys un metre.

Article 13. Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional.


1. Totes les autoritats civils de les Administracions Públiques del territori nacional, i en particular les sanitàries, així com els altres funcionaris i treballadors al servei d'aquestes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

2. Sense perjudici de l'anterior, les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competències, dels corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat funcionament. El ministre de Sanitat es reserva l'exercici de totes les facultats que siguin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la prestació de l'esmentat servei.

3. Especialment, s'ha d'assegurar la plena disposició de les autoritats civils responsables de l'àmbit de salut pública, i dels funcionaris que prestin servei en el mateix, quedant tots ells sota les ordres directes del Ministre de Sanitat.

4. Aquesta mesura també garantirà la possibilitat de determinar la millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals, d'acord amb les necessitats que es posin de manifest en la gestió d'aquesta crisi sanitària.

5. Les autoritats competents delegades exerciran les seves facultats a fi d'assegurar que el personal i els centres i establiment sanitaris de caràcter militar contribueixin a reforçar el sistema nacional de salut en tot el territori nacional.

6. Així mateix, el ministre de Sanitat pot exercir aquelles facultats que siguin necessàries a aquests efectes respecte dels centres sanitaris privats.

Article 14. Mesures per a l'assegurament del subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

El ministre de Sanitat podrà:

a) Impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

b) Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica.

c) Practicar requises temporals de tota mena de béns i imposar prestacions personals obligatòries, en aquells casos en què resulti necessari per a l'adequada protecció de la salut pública, en el context d'aquesta crisi sanitària.

Article 15. Mesures en matèria de transports.

1. En relació amb tots els mitjans de transport, qualsevol que sigui l'Administració competent sobre aquests, s'aplicarà el següent:

a) El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana queda habilitat per a dictar els acords, resolucions i disposicions que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessaris per garantir els serveis de mobilitat, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.

b) Els actes, disposicions i mesures a què es refereix l'apartat anterior es poden adoptar d'ofici la sollicitud motivada de les autoritats autonòmiques i locals competents, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas. Per a això, no serà necessària la tramitació de procediment administratiu.

2. Així mateix, s'adopten les següents mesures aplicables al transport interior:

a) En els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic, els operadors de transport reduiran l'oferta total d'operacions en, almenys, un 50% d'obertura---#---(---#---( ">( opció: 40% -60%, tenint en compte que amb la reducció del nombre de bitllets que pot vendre per vehicle, la mobilitat total es va veure molt reduïda). Per resolució del Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podrà modificar aquest percentatge i establir condicions específiques al respecte.

b) Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic reduiran la seva oferta total d'operacions en l'almenys, els percentatges següents:

i. Serveis ferroviaris de rodalies: 50% (opció 40-60%). Ii. Serveis ferroviaris de mitja distància: 50% (opció 40-60%) .iii. Serveis ferroviaris mitja distància-AVANT: 50% (opció 40-60%). Iv. Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 50% (opció 40-60%).

Per resolució del Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podrà modificar aquest percentatge i establir condicions específiques al respecte. En aquesta resolució es tindrà en compte la necessitat de garantir que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari.

c) Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic reduiran la seva oferta total d'operacions en un percentatge no inferior a l'50% (opció 40-60 %), que podrà ser modificat per resolució de l'Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Per resolució de Conseller de Transports o càrrec amb competències en la matèria de la corresponent comunitat autònoma o administració local es podran establir reduccions superiors de serveis, així com altres condicions específiques de prestació d'aquests.

En aquesta resolució es tindrà en compte la necessitat de garantir que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari.

d) Per resolució del Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'establiran les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir l'abastament.

e) En relació amb tots els mitjans de transport, els operadors de servei de transport de viatgers queden obligades a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d'acord amb les recomanacions que estableixi el Ministeri de Sanitat.

f) Els sistemes de venda de bitllets en línia han d'incloure durant el procés de venda dels bitllets un missatge prou visible en què es desaconselli viatjar excepte per raons inajornables. Per ordre del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es podran establir les característiques i contingut d'aquest anunci.

g) A fi de garantir el distanciament adequat entre els viatgers, en aquells serveis en el bitllet atorga una plaça de seient o cabina, els operadors de transport o canals de comercialització de bitllets només es poden posar a la venda un terç de les places màximes disponibles.

3. Les autoritats competents poden adoptar totes aquelles mesures addicionals necessàries per limitar la circulació de mitjans de transport collectius que resultin necessàries i proporcionades per a preservar la salut pública.

Article 16. Mesures per a garantir el subministrament alimentari.

1. Les autoritats competents han d'adoptar les mesures necessàries per garantir:

a) L'abastament alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments comercials de venda a consumidor, incloent-hi magatzems, centres logístics i mercats en destinació. En particular, quan resultés necessari per raons de seguretat, es pot acordar l'acompanyament dels vehicles que realitzen el transport dels béns esmentats.

b) Quan sigui necessari, l'establiment de corredors sanitaris per permetre l'entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d'establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors.

2. Així mateix, les autoritats competents poden acordar la intervenció d'empreses o serveis, així com la mobilització de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les Forces Armades per tal d'assegurar el bon funcionament del qual disposa el present article.

Article 17. Importació.

Les autoritats competents han d'adoptar les mesures necessàries per garantir el trànsit duaner en els punts d'entrada o punts d'inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports. Referent a això s'atendrà de manera prioritària els productes que siguin de primera necessitat.

L'autoritat competent pot adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d'energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural, i aquest subministrament, d'acord amb el que preveu l'article 7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i en els articles 49 i 101 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.

Article 19. Operadors crítics de serveis essencials.

Els operadors crítics de serveis essencials que preveu la Llei 8/2011, de 26 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció d'infraestructures crítiques, han d'adoptar les mesures necessàries per a assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.

Aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar l'abastament de la població i els mateixos serveis essencials.

Article 20. Règim sancionador.

L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma se sanciona d'acord amb les lleis, en els termes que estableix l'article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, de 5 de juny.

Disposició addicional primera. Personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques.

Queden exceptuades de les limitacions a la llibertat de circulació el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, tant per a desplaçaments dins del territori nacional, com al seu país d'origen oa tercers Estats, en els que es trobi igualment acreditat, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats amb l'exercici de funcions oficials.

Disposició addicional segona. Suspensió de terminis processals.

1.Es suspenen els termes i s'interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues d'aquesta.

2. En l'ordre jurisdiccional penal la interrupció no s'aplicarà a les actuacions encomanades als serveis de guàrdia, a les actuacions amb detingut, a les ordres de protecció, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona o menors.

Així mateix, en fase d'instrucció, el jutge o tribunal competent pot acordar la pràctica d'aquelles actuacions que, pel seu caràcter urgent, siguin inajornables.

3. En relació amb la resta d'ordres jurisdiccionals la interrupció a la qual es refereix l'apartat primer no és aplicable als supòsits següents:

a) El procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que preveuen els articles 114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, ni a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials que preveu l'article 8.6 de l'esmentada llei.

b) Els procediments de conflicte collectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques que regula la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

c) L'autorització judicial per a l'internament no voluntari per raó de trastorn psíquic que preveu l'article 763 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

d) L'adopció de mesures o disposicions de protecció del menor que preveu l'article 158 del Codi Civil.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el jutge o tribunal pot acordar la pràctica de qualssevol actuacions judicials que sigui necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés.

Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius.

1. Es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues d'aquesta.

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el Sector Públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.

4. La present disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l'apartat primer, quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'Estat d'Alarma.

Disposició final primera. Ratificació de les mesures adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.

1. Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19 emparades per la declaració de l'estat d'alarma, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb aquest Reial decret.

2. La ratificació prevista en aquesta disposició s'entén sense perjudici de la ratificació judicial prevista a l'article 8.6.indicar ordinals, useu "2è" (sing.) "2ns" (pl.).---#---2°#2è#2ns#2é---#---2º">2º de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició final tercera. Habilitació

Durant la vigència de l'estat d'alarma declarat per aquest Reial Decret el Govern podrà dictar successius decrets que modifiquen o amplien les mesures establertes en aquest, dels quals hi haurà i donar compte al Congrés dels Diputats d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny.

Disposició final quarta. Entrada en vigor

El present Reial decret entra en vigor en el moment de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», llevat de les limitacions establertes en l'article 6, que seran efectives a partir de les 8:00 hores del 16 de març de 2020.

ANNEX I


Espectacles públics. Esplai i diversió.- Cafè-espectacle.- Circs.- Locals d'exhibiciones.- Sales de festes.- Restaurant-espectacular.- Altres locals o installacions assimilables als esmentats. Culturals i artístics.- Auditoris.- Cines.- Places, recintes i installacions taurines. Altres recintes i installacions.- Pavellons de Congressos.- Sales de concerts.- Sales de conferències.- Sales d' exposicions.- Sales multiús.- Teatres. Esportius.

Locals o recintes tancats: _ Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables._ Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables._ Camps de tir al plat, de colomí i assimilables._ Galeries de tiró._ Pistes de tenis i assimilables ._ Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, patins i assimilables._ Piscines._ Locals de boxa, lluita, judo i assimilables._ Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables._ Velòdroms._ Hipòdroms, canòdroms i assimilables._ frontons, trinquets, pistes d'esquaix i asimilables.frase.---#------#---_">_

Poliesportius._ Pistes de bitlles i assimilables._ Salons de billar i assimilables._ Gimnasos._ Pistes d'Atletisme._ Estadis.- Espais oberts i vies públiques: _ Recorreguts de carreres pedestres._ Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables. _ Recorreguts de motocròs, trial i assimilables._ Proves i exhibicions nàutics._ Proves i exhibicions aeronàutiques.

Activitats recreatives: De ball: Discoteques i sales de ball. Sales de joventut.

Esportivorecreatives: Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu- recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.

Jocs i apostes: Casinos.- Establiments de jocs collectius de diners i d'atzar.- Salons de joc.- Salons recreatives.- Rifes i tómboles.- Altres locals i installacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.- Locals específics d'apostes.

Culturals i d'oci: - Parcs d'atraccions, fires i assimilables.- Parcs aquàtics.- Casetes de fèria.- Parcs zoològics: - Parcs recreatius infantils.

Recintes oberts i vies públiques: - Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.

D'oci i diversió: - Bars especials: _ Bars de copes sense actuacions musicals en directe._ Bars de copes amb actuacions musicals en directe.

D'hostaleria i restauració: Tavernes i cellers. - Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.- Xocolateries, gelateries, salons de te, Croissanteries i assimilables.- Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.- Bars-restaurant.- Bars i restaurants d'hotels.- Salons de banquets. - Terrasses". 

relacionada Sánchez ha deixat fora del "Govern d'excepció" als ministres de Podem
relacionada L'esposa de Pedro Sánchez dóna positiu per coronavirus
relacionada Catalunya inicia un assaig clínic per tractar el coronavirus

Sense comentarios

Escriu el teu comentari
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.


EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH